About Company
Nowadays, An Nong Group is including 04 companies which are located in Vietnam : An Nong Co., Ltd – US Chemical Co., Ltd. – Gold Ocean Co., Ltd. and USAgro Co., Ltd and 01 company in Cambodia : AnNong Cambodia Co., Ltd. Besides
More »
  AGRICULTURE NEWS
Cơ hội hợp tác với Tập Đoàn An Nông
Tập đoàn An Nông gồm 4 công ty thành viên : Công ty An Nông, Công ty US. Chemical, Công ty Gold Ocean, Công ty USAgro, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Phân bón và y tế cộng đồng từ 1996 cho tới nay.