huong-dan-su-dung-thuoc-tren-cay-lua

- Trong giai đoạn từ xử lý giống đến giai đoạn sinh sản (0 - 68 ngày)

- Trong giai đoạn từ trổ lúa đến thu hoạch (68 ngày - 100 ngày)