thuoc-tru-co
4
Sạch bóng cỏ - Sạch bóng cỏ
5

Acetochlor 500g/l + Bensulfuron Methyl 0.3g/l + Metsulfuron Methyl 0.2g/l

-

100ml

6

Halosulfuron methyl 250g/kg

-

10gr

7

 Glyphosate IPA Salt 480g/l

-

 900ml

8
2.4 D 800g/kg - 500gr
9
2.4 D 800g/kg - 200gr
 1 - 2 - 3 - 4 - 5