hang-campuchia
1
ĐẬU TRÁI - Bo 60g/l, Beta-NOA 1g/l, Alpha-NAA 2g/l và phụ gia hữu hiệu
2
HOA ĐỒNG LOẠT - Thiourea 98%
3
TỐT LÁ - N 100g/l, P2O5 40g/l, K2O 40g/l, GA3 4g/l và phụ gia hữu hiệu
4
RA RỄ - N 60g/l, P2O5 100g/l, K2O 30g/l, Rong biển 100g/l, Acid Alginic 10g/l, 6-BA 0,1g/l và phụ gia hữu hiệu
5
HICALXI PLUS - Cao 225g/l, N 150g/l, Mgo 30g/l, Zn 0,3g/l, Fe 0,75g/l, Cu 0,6g/l, B 0,75g/l, Mo 0,015g/l, Mn 30g/l
6
20 - 20 - 20 - N 20%, P 2O5 20%, K2O 20%
7
06--30-30 - N 6%, P 2O5 30%, K2O 10%, Zn 500ppm, Fe 1.000ppm, Mo 10ppm, Cu 50ppm, B 200ppm, Mn 300ppm và phụ gia hữu hiệu.
8
20-30-20 - N 20%, P 2O5 30%, K2O 10%, Zn 100ppm, Fe 1.000ppm, Mo 10ppm, Cu 500ppm, B 200ppm, Mn 500ppm và phụ gia hữu hiệu.
9
40481 - N 30%, P 2O5 10%, K2O 10%, Zn 500ppm, Fe 1.000ppm, Mo 50ppm, Cu 500ppm, B 200ppm, Mn 500ppm và phụ gia hữu hiệu.
 1 - 2 - 3 - 4 - 5